Zorg die wij bieden


24 uur per dag zorg

Wanneer genezing niet meer mogelijk is, staat de kwaliteit van de laatste levensfase voorop. De medische en verpleegkundige zorg in hospice De Vier Vogels bestaat uit het zo comfortabel mogelijk maken voor de bewoner en zoveel mogelijk de klachten te beperken. Deze zorg wordt gegeven door de (eigen) huisarts en ervaren verpleegkundigen. De ervaren verpleegkundigen worden via een overeenkomst met een VVT-organisatie (Laurens) ingezet. De verpleegkundigen zijn 24 uur per dag aanwezig, de huisarts is altijd oproepbaar. Het medische team werkt nauw met elkaar samen en schakelt waar nodig andere zorgverleners in, zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten. Daarnaast zijn er in het hospice coördinatoren en getrainde vrijwilligers aanwezig om de zorg voor de bewoners op zich te nemen. Huishoudelijke hulpen dragen er zorg voor dat kamers en andere ruimtes in het hospice schoon en opgeruimd zijn.

Psychosociale en geestelijke zorg

Naast de medische zorg hebben we oog voor de verwerking van angst en verdriet die vaak met ziekte gepaard gaan. In gesprek met de bewoner, huisarts, verpleegkundige en coördinator wordt gekeken wie en welke vorm passend is bij de behoefte en de vraag van de bewoner. Ook vrijwilligers kunnen hierbij een rol hebben.

Aanvullende zorg

Aanvullende zorg helpt de bewoners tot uitdrukking te brengen wat er in hun leeft. Hierbij worden werkvormen gebruikt als muziek, beweging, aanraking, schilderen en gesprek. Onze ervaring is dat de inzet van deze werkvormen veel kan toevoegen aan de kwaliteit van leven in deze laatste fase.

Respijtzorg (logeren)

Het kan zijn dat de zorg in de laatste levensfase thuis tijdelijk te zwaar wordt voor met name de mantelzorger. Dit kan een reden zijn om voor een korte tijd in het hospice te verblijven. Een voorwaarde is wel dat iemand een levensverwachting heeft van maximaal 3 maanden. In tegenstelling tot respijtzorg in de chronische zorg kan deze respijtzorg niet worden ingepland. Dit is alleen mogelijk als een kamer vrij/beschikbaar is. 

Euthanasie

Hospice De Vier Vogels streeft ernaar maximale palliatieve zorg te verlenen en daarmee de pijn draaglijk te maken, waardoor de bewoner een natuurlijke dood kan en durft af te wachten. Mocht ondanks de maximale palliatieve begeleiding het lijden ondraaglijk worden en het sterven nog niet in zicht zijn, dan kan euthanasie aan de orde komen, uiteraard altijd volgens de zorgvuldigheidseisen van de wet en uitgevoerd door de eigen huisarts.

Na het overlijden

Bewoners kunnen na overlijden 24 uur in het hospice blijven. Zo kunnen nabestaanden nog in de geborgenheid van ons huis bij de overledene zijn. Familieleden ervaren dit doorgaans als zeer waardevol. Indien gewenst dragen de medewerkers van het hospice samen met de familie de overledene uit met een gepast ritueel.

‘'Ik heb veel waardering voor de wijze waarop mijn moeder de laatste dagen van haar leven in De Vier Vogels is bijgestaan. Mede dankzij alle medewerkers van het hospice hebben wij deze verdrietige periode als een bijzondere gebeurtenis in ons leven ervaren.'’

— Familielid bewoner,